Địa chỉ

Số 65, Đường 30/4, Phường 3, Thành phô Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Điện thoại

0275 3822287

Gửi Email