Chính sách doanh nghiệp MSM

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

M s M

Đang tải

Chính sách doanh nghiệp

Chính sách doanh nghiệp

Khách hàng


 • Chúng tôi sẽ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất từ quan điểm của khách hàng.
 • Chúng tôi sẽ duy trì các chiến lược kiểm soát chất lượng và quản lý rủi ro phù hợp theo các tiêu chuẩn áp dụng ở từng quốc gia và khu vực khi cung cấp sản phẩm và dịch vụ.
 • Chúng tôi sẽ điều tra nguyên nhân của bất kỳ sự cố hoặc tai nạn nào xảy ra, ứng phó với vấn đề một cách chân thành và kịp thời, đồng thời hành động để ngăn chặn sự cố tái diễn.

 

Đối tác kinh doanh


 • Chúng tôi sẽ thiết lập mối quan hệ công bằng và bình đẳng với các đối tác kinh doanh của mình và hướng tới mục tiêu cùng phát triển lành mạnh.
 • Chúng tôi sẽ lựa chọn nhà cung cấp phù hợp dựa trên các tiêu chí chất lượng, độ tin cậy, giá thành và các tiêu chí hợp lý khác.
 • Chúng tôi sẽ không theo đuổi lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của Tập đoàn; chẳng hạn như nhận được lợi ích cá nhân hoặc sự tiện lợi trong quá trình hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

 

Giao dịch trung thực và công bằng


 • Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp, quy tắc và quy định hiện hành ở mỗi quốc gia và khu vực, bao gồm cả luật cạnh tranh và thực hiện giao dịch trung thực và công bằng.
 • Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp và quy định xuất/nhập khẩu áp dụng ở từng quốc gia và khu vực, đồng thời quản lý đúng cách hoạt động kinh doanh của mình trong các giao dịch xuất nhập khẩu theo quy định nội bộ.

 

Giải trí và quà tặng trong kinh doanh


 • Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp, quy tắc và quy định hiện hành ở mỗi quốc gia và khu vực, hành động theo đạo đức xã hội và đảm bảo tính minh bạch đối với hoạt động giải trí và tặng quà với khách hàng, đối tác kinh doanh và các bên liên quan khác.
 • Chúng tôi sẽ không tổ chức giải trí hoặc thực hiện việc tặng quà cho công chức trong nước và/hoặc quốc tế để giành được lợi thế kinh doanh không chính đáng.Mối quan hệ với các cá nhân

 

Tôn trọng nhân quyền


 • Chúng tôi sẽ tôn trọng nhân quyền của nhân viên và tất cả các cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
 • Chúng tôi sẽ cấm phân biệt đối xử hoặc đối xử bất lợi dựa trên chủng tộc, tín ngưỡng, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, quan điểm chính trị, khuyết tật hoặc bất kỳ phân loại được bảo vệ nào khác.
 • Chúng tôi sẽ không cho phép lao động trẻ em hoặc lao động cưỡng bức.
 • Chúng tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ hình thức quấy rối nào.

 

Quản lý tài sản và thông tin của doanh nghiệpBảo vệ tài sản doanh nghiệp

 • Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng tài sản của doanh nghiệp cho các mục đích kinh doanh hợp pháp và quản lý những tài sản đó một cách thích hợp với sự phân biệt rõ ràng giữa tài sản của công ty và tài sản của các cá nhân.

 

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ


 • Chúng tôi sẽ cố gắng phát triển, duy trì và sử dụng hiệu quả các quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời sẽ tôn trọng và không sử dụng không công bằng hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào.

 

Bảo vệ thông tin


 • Chúng tôi sẽ nhận thức rõ giá trị của thông tin kỹ thuật và kiến thức chuyên môn của mình, đồng thời sẽ sử dụng và quản lý một cách thích hợp.
 • Chúng tôi sẽ quản lý chặt chẽ thông tin về khách hàng và đối tác kinh doanh có được thông qua các hoạt động kinh doanh và sẽ chỉ sử dụng thông tin đó cho các mục đích hợp pháp.
 • Chúng tôi sẽ cẩn thận bảo vệ thông tin cá nhân phù hợp với tất cả các luật hiện hành và xây dựng cấu trúc để thu thập, quản lý và bảo vệ thông tin đó.
 • Chúng tôi sẽ nhận thức rõ tầm quan trọng của bảo mật thông tin và cố gắng ngăn chặn rò rỉ thông tin.


Tránh xung đột lợi ích


 • Chúng tôi sẽ luôn hành động vì lợi ích tốt nhất của công ty.
 • Chúng tôi sẽ không đặt lợi ích cá nhân lên trước lợi ích công ty mà không có sự chấp thuận của công ty.

 

Xử lý vi phạm và ngăn ngừa tình trạng tái diễn


 • Chúng tôi sẽ báo cáo với cấp trên hoặc thông qua hệ thống báo cáo nội bộ và các kênh khả dụng khác khi phát hiện các hành động trái với Quy tắc này.
 • Chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện các hành động khắc phục, điều tra nguyên nhân và cố gắng ngăn ngừa tình trạng tái diễn đối với các tình huống trái với Quy tắc này.

CÔNG TY MYMIND -MSM